Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ORGANIZER-SLUBNY.PL

 

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];
   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.organizer-slubny.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  2. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem:www.organizer-slubny.pl
   2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.organizer-slubny.pl prowadzony jest przez firmę "KIMI-ARTS" Paweł Staliński dalej zwany "KIMI-ARTS" (ul. Bukowińska 12/1510A, 02-703 Warszawa) NIP: 5291284618; Regon: 369278301; adres poczty elektronicznej: info@organizer-slubny.pl; numer telefonu kontaktowego +48 737 475 479
   4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
   5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    • -komputer, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;
    • -aktywne konto poczty elektronicznej;
    • -przeglądarka z włączoną obsługą Java Script i Cookies: Internet Explorer 8.0 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 3.5 lub nowsza wersja, Google Chrome 6 lub nowsza wersja, Safari 5 lub nowsza wersja;
    • -minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli;
   6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
   7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Kimi-Art zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.organizer-slubny.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
   1. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie po dokonaniu rejestracji i założeniu Konta lub bez dokonywania rejestracji.
   2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
   3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
   4. Kimi-Arts może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
    1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
    2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
    3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Kimi-Arts za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Kimi-Arts
   5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Kimi-Arts
   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
    4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Kimi-Arts i jego pracowników
    5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
    6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.organizer-slubny.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. czasu dostawy,
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” .
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kimi-Arts Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia.  Przesłana wiadomość zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

   11. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.

   12. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.

   13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
    1.Błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia
    2. Nie wykonania przelewu w należytej wysokości w czasie 2 dni roboczych.
    3. Braku odbioru wysłanej przesyłki.
   15. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.organizer-slubny.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   16. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Dostawa
   1. Towary dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
    1. Kurier DPD 
    2. Kurier Inpost
    3. Kurier Pocztex 48
    4. Paczkomaty Inpost
    5. Orlen Paczka
   3. Koszty dostawy zależne są od szczegółów zamówienia w szczególności ilości, wielkości i wagi zamawianych produktów. Koszty dostawy są wyliczane w zależności od powyższych szczegółów zamówienia i  wskazane klientowi w momencie składania Zamówienia.
   4. Termin wysyłki towarów wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie złożone przez Klienta.
   5. Jeżeli przesyłka zostanie zwrócona do Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Klienta np. w sytuacji kiedy klient podał błędne dane do wysyłki lub nie odebrał przesyłki prawidłowo doręczanej w należytym czasie, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki do sprzedającego zgodnie z cennikiem przewoźnika oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 4,50zł
   6. Na życzenie Klienta, przesyłka, która została zwrócona do sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Klienta, może zostać wysłana ponownie. Klient jest wówczas zobowiązany pokryć koszt ponownej wysyłki zgodnie z kosztem wskazanym przy składaniu zamówienia oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 6zł. 
   7. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia drogą mailową, pisząc na adres:
    info@organizer-slubny.pl jedynie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy.
  6. Ceny i metody płatności
   1. Ceny Towarów podawane są w kwotach brutto w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
    1. przelewem na numer konta bankowego: 43 1950 0001 2006 0052 6285 0001
    2. płatnością w systemie "IAI Pay"
    3. płatnością w systemie "Przelewy24"
    4. płatnością w systemie "payu"

5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, REKLAMACJE

a) Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.

b) Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie). Formularz odstąpienia od umowy można pobrać klikając TUTAJ.  Prosimy o odesłanie produktu wraz z wypełnionym formularzem. Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta w ciągu 14 dni (zgodnie z Art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.) nie przysługuje klientowi, który złożył w Sklepie Zamówienie Specjalne, tzn. kiedy przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji klienta, lub Produkt o niestandardowym rozmiarze lub długości.

c) Reklamacje oraz chęć zwrotu mogą być złożone w formie elektronicznej i przesłane na adres info@organizer-slubny.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. w przypadku uszkodzenia produktu dołączyć zdjęcia prezentujące uszkodzenia. Jeżeli konsument żąda wymiany produktu na nowy sprzedawca może zażądać odesłania reklamowanego produktu na adres: KIMI-ARTS– ZWROT, OMNIPACK Sp. z o.o. , ALEJA KATOWICKA 66, 05-830 NADARZYN, bud. DC04 rampa 40; wraz z pisemną reklamacją, numerem zamówienia, opisem sytuacji, oraz danymi kontaktowymi. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

d) Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Klientowi jedynie w stosunku do Produktu, który zostaje zwrócony w niezmienionym stanie, który był używany jedynie w zakresie niezbędnym do zapoznania się z jego charakterem, właściwościami i funkcjonowaniem. Prosimy o wysyłanie produktów wraz z nieuszkodzonym opakowaniem.

e) Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

f) Klient powinien odesłać Sprzedawcy produkt na adres: KIMI-ARTS-ZWROT, OMNIPACK Sp. z o.o. , ALEJA KATOWICKA 66, 05-830 NADARZYN, bud. DC04 rampa 40, Prosimy o odesłanie towaru wraz z formularzem odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu towaru ponosi klient. W związku z tym sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

g) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w paragrafach poprzednich, Umowę Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą uważa się za niezawartą.

h) W razie odstąpienia Klienta od umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie).

i) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

j) Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

§6 INNE

a) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 1096 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-18
Organizer jest świetny. Wysyłka bezproblemowa.
2024-05-22
Przepięknie wykonany i bardzo pomocny. Jestem zachwycona ❤️
pixel